/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

De verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming voor leveranciers van Honeywell

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen elders in de toepasselijke aankooporder of overeenkomst (gezamenlijk "Overeenkomst"), maar zonder enige overeengekomen contractuele verplichtingen inzake gegevensbescherming te beperken die verder gaan dan de verplichtingen krachtens deze Bijlage, zal de Leverancier:

 • Gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verwerken die Leverancier en/of zijn onderaannemers namens Honeywell en/of zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen verwerken ter diensten van of in verband met de Overeenkomst ("Persoonsgegevens van Honeywell"), uitsluitend voor het doel van en voor zover nodig voor de diensten van de Overeenkomst en overeenkomstig de schriftelijke instructies van Honeywell zoals uiteengezet in de Overeenkomst, deze Bijlage (inclusief de "Gegevensverwerkingsdetails" hieronder) en eventuele werkomschrijvingen. Als de Leverancier van mening is dat het vereist is door toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming, privacy, kennisgeving van inbreuken en/of gegevensbeveiliging (“Toepasselijke privacywetgeving”) om Persoonsgegevens van Honeywell op een andere manier te verwerken, zal de Leverancier Honeywell onmiddellijk en voordat de verwerking begint op de hoogte stellen, maar niet als een dergelijke kennisgeving bij wet verboden is.
 • Redelijke hulp, informatie en medewerking verlenen om Honeywell in staat te stellen zijn verplichtingen onder de Toepasselijke privacywetgeving na te komen, ook met betrekking tot het reageren op verzoeken van personen om hun rechten met betrekking tot Persoonsgegevens van Honeywell over hen uit te oefenen en het toestaan van en bijdragen aan redelijke audits die door of namens Honeywell of toezichthoudende autoriteiten worden uitgevoerd.
 • Honeywell op HoneywellPrivacy@honeywell.com binnen zesendertig (36) uur na ontdekking door de Leverancier of diens onderaannemers op de hoogte brengen van elke gebeurtenis waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid in gevaar komt van Persoonsgegevens van Honeywell en/of de netwerken, systemen of databases waarop de Persoonsgegevens van Honeywell worden opgeslagen, verzonden of anderszins verwerkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke toevallige, onwettige of ongeoorloofde onthulling, gebruik, inzage, vernietiging, verlies, wijziging, of verwerving van, of toegang tot, Persoonsgegevens van Honeywell ("Beveiligingsinbreuk").
 • Prompt reageren op alle vragen van Honeywell betreffende de verwerking door de Leverancier van Persoonsgegevens van Honeywell, en binnen één (1) werkdag na ontvangst Honeywell via HoneywellPrivacy@honeywell.com op de hoogte stellen van elk onderzoek dat wordt ontvangen van een individu of een gegevensbeschermingsautoriteit of andere overheidsregelgever betreffende de verwerking door de Leverancier van Persoonsgegevens van Honeywell.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen implementeren en onderhouden met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke gegevens van Honeywell om een passend beveiligingsniveau te waarborgen met betrekking tot de Persoonsgegevens van Honeywell die door de Leverancier worden verwerkt.
 • Ervoor zorgen dat zijn werknemers en agenten die gemachtigd zijn om Persoonsgegevens van Honeywell te verwerken zich hebben verbonden tot vertrouwelijkheid of onder een wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.
 • Persoonsgegevens van Honeywell niet openbaar maken of anderszins beschikbaar stellen aan derden, tenzij: (1) de derde partij een onderaannemer is die Persoonsgegevens van Honeywell verwerkt in verband met de diensten van de verplichtingen van de Leverancier op grond van de Overeenkomst; (2) Leverancier Honeywell vooraf schriftelijk in kennis gesteld heeft van, en Honeywell een kans heeft geboden om bezwaar te maken tegen, het gebruik van de onderaannemer; en (3) Leverancier een schriftelijk contract heeft afgesloten met de onderaannemer waarin de onderaannemer wordt verplicht zich te houden aan voorwaarden die wezenlijk gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden in de Overeenkomst (inclusief deze bijlage) met betrekking tot de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens van Honeywell. De Leverancier is verantwoordelijk voor al zijn onderaannemers met betrekking tot de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens van Honeywell en elke handeling of nalatigheid van de onderaannemer wordt beschouwd als een handeling of nalatigheid van de Leverancier voor het doel van deze bijlage.
 • Persoonsgegevens van Honeywell met betrekking tot personen die in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland wonen niet overdragen vanuit de EER of Zwitserland naar rechtsgebieden buiten de EER of Zwitserland, tenzij stappen zijn genomen door de Leverancier om ervoor te zorgen dat elke dergelijke overdracht voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.
 • Honeywell en zijn dochterondernemingen schadeloos te stellen, gelieerde ondernemingen en agenten, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren en werknemers (gezamenlijk "Gevrijwaarden") van en tegen, en de Gevrijwaarden terugbetalen voor alle verliezen, kosten, uitgaven, schade, verplichtingen, eisen stelt, vorderingen, acties of procedures die door een van de Gevrijwaarden in verband met als gevolg van of in verband met nalatigheid van de Leverancier of schending van toepasselijke privacywetgeving of een van de algemene voorwaarden of verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming, privacy, melding van inbreuk, gegevensbeveiliging of Persoonsgegevens van Honeywell zoals uiteengezet in de Overeenkomst (inclusief deze bijlage).
 • Na de beëindiging of afloop van de Overeenkomst alle Persoonsgegevens van Honeywell veilig vernietigen of anders, op schriftelijk verzoek van Honeywell, de Persoonsgegevens van Honeywell aan Honeywell retourneren. Niettegenstaande het voorgaande kan de Leverancier Persoonsgegevens van Honeywell langer bewaren dan de in deze Bijlage vermelde bewaarlimieten, voor zover dat bewaren door de toepasselijke wet wordt vereist, op voorwaarde dat de Leverancier in zo'n geval alleen die Persoonsgegevens van Honeywell bewaart die nodig zijn om aan die wettelijke eis te voldoen, en blijft voldoen aan alle bepalingen van de Overeenkomst (inclusief deze Bijlage) betreffende de verwerking en bescherming van die Persoonsgegevens van Honeywell zolang de Leverancier Persoonsgegevens van Honeywell bewaart.
 • De Toepasselijke Privacywetten te allen tijde naleven (en ervoor zorgen dat zijn onderaannemers dat doen) bij het uitvoeren van de Diensten.
 • En Honeywell geen afzonderlijke of extra kosten in rekening brengen voor het naleven van zijn voorgaande verplichtingen; de onderling overeengekomen prijsstelling omvat alle bijbehorende kosten voor naleving van deze Bijlage.

De volgende informatie beschrijft de Verwerking door de Leverancier van Persoonsgegevens van Honeywell in verband met de Diensten:

Details van de gegevensverwerking

Duur van de verwerking:

Voor de duur van de Overeenkomst

De overgedragen Persoonsgegevens van Honeywell betreffen de volgende categorieën personen:

Honeywell en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun werknemers en aannemers

De overgedragen Persoonsgegevens van Honeywell betreffen de volgende categorieën informatie:

Naam, identificatienummer van de werknemer en zakelijke contactgegevens

De overgedragen Persoonsgegevens van Honeywell worden onderworpen aan de volgende basisverwerkingsactiviteiten:

De Persoonsgegevens van Honeywell worden alleen verwerkt voor de diensten van de Diensten onder de Overeenkomst

Deze gegevensbeschermingsverklaring wordt door Honeywell aangegaan voor en namens zichzelf en elk van zijn dochterondernemingen en filialen, welke lijst van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en op verzoek ter beschikking kan worden gesteld.

Termen met een hoofdletter die in deze bijlage worden gebruikt, worden gedefinieerd op de plaats waar ze worden gebruikt. Termen met een hoofdletter die in dit bewijsstuk worden gebruikt maar niet gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Overeenkomst wordt gegeven.

© 2020 Honeywell International Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Rev 02-05-2018.